//Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το πώς σας αποζημιώνουν οι ασφαλιστικές

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το πώς σας αποζημιώνουν οι ασφαλιστικές

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν τον κίνδυνο ώστε, όταν επέλθει το ασφαλιστικό συμβάν και καταγραφεί η ζημιά, να αποζημιώσουν την επιχείρηση ή τον ιδιώτη. Πώς όμως οι ασφαλιστικές πληρώνουν; Πώς διαχειρίζονται τον κίνδυνο ώστε, για οποιαδήποτε ενδεχόμενο και αν αντιμετωπίσουν, να είναι σε θέση να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις που έχουν υπογράψει στο ακέραιο;

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Με κάποιους τρόπους τα τμήματα των underwriters διαχειρίζονται τον κίνδυνο. Ένας από τους τρόπους ή ένα εργαλείο διαχείρισης των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές για λογαριασμό των πελατών τους είναι η αντασφάλιση.

Για τους πολλούς, ακόμα και τους γνώστες των επιχειρηματικών κινδύνων, πιθανά να είναι ένα εργαλείο άγνωστο, εν τούτοις είναι άκρως χρήσιμο, μια και διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων αποζημιώσεων των ασφαλιστικών προς τους πελάτες τους και εν κατακλείδι τον δείκτη φερεγγυότητας των ασφαλιστικών.

Η αντασφάλιση με απλά λόγια
Η αντασφάλιση είναι η εκχώρηση μέρους των ασφαλιστικών κινδύνων που αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία. Και με πιο απλά λόγια, όπως αναφέρει η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, «η αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφάλισης» της εταιρείας που ασφαλίζεστε.

Πιο σύνθετα και με περισσότερες λεπτομέρειες
Σύμφωνα με την Matrix Brokers at Lloyds, εξειδικευμένη στην μεσιτεία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, «η ασφάλιση είναι ένα εργαλείο που βοηθά τα άτομα να προστατευθούν και να διαφοροποιήσουν τους κινδύνους τους.

Η έννοια της ασφάλισης βασίζεται στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι θα επηρεάσουν μόνο ορισμένα άτομα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ως εκ τούτου, αν τα χρήματα συγκεντρώνονται από όλα τα άτομα και πληρώνονται σε λίγους, ο κίνδυνος μπορεί να μετριαστεί. Το πρόβλημα είναι ότι σε περίπτωση καταστροφών, οι κίνδυνοι μπορεί να επηρεάσουν όλα τα άτομα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Επομένως, όλα τα άτομα θα απαιτήσουν και θα ζητήσουν αποζημίωση από την ασφαλιστική τους εταιρεία. Μια τέτοια κατάσταση είναι πιθανό να χρεοκοπήσει την ασφαλιστική εταιρεία.

Αν η εταιρεία χρεοκοπήσει, ορισμένοι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να λάβουν την απαίτησή τους. Για να μην συμβεί αυτό, χρησιμοποιείται αντασφάλιση.

Το συμβόλαιο για τις ασφαλιστικές
Η Matrix Brokers at Lloyds υπογραμμίζει ότι η αντασφάλιση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες συνάπτουν συμβάσεις αντασφάλισης με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, μπορούν οι ίδιοι να διεκδικήσουν το σύνολο ή μέρος των ζημιών που αντιμετωπίζουν για να καλύψουν τις απαιτήσεις των πελατών τους. Με άλλα λόγια η, αντασφάλιση είναι ένας σημαντικός πυλώνας που προσφέρει σταθερότητα στον τομέα της ασφάλισης.

Υπάρχουν πολλά είδη συμβολαίων αντασφάλισης που υπογράφονται μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και αντασφαλιστικών εταιρειών. Τρία είναι τα σημαντικότερα είδη:

Κάλυψη βάσει Κινδύνου (Risk Based Coverage)

Σε αυτόν τον τύπο σύμβασης, ο αντασφαλιστής καλύπτει μόνο ορισμένους προκαθορισμένους ανθρώπους, συμβάντα ή κινδύνους. Για παράδειγμα, αν μια ασφαλιστική εταιρεία θέλει να εκφορτώσει ορισμένους κινδύνους που σχετίζονται με πλημμύρες, θα πρέπει να συνάψει πολύ συγκεκριμένη σύμβαση με τον αντασφαλιστή. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, ο αντασφαλιστής δεν θα καλύψει τις ζημίες που οφείλονται σε άλλες αιτίες όπως σεισμοί ή πυρκαγιές.

Συμβόλαιο χρονικής κάλυψης (Time Based Coverage)

Μια αντασφαλιστική κάλυψη βάσει χρόνου είναι σαν μια γενική σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του αντασφαλιστή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι επίσης γνωστός ως συνθήκη αντασφάλισης (treaty reinsurance). Σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, μια αντασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να αποζημιώσει για το σύνολο ή μέρος των ζημιών που πραγματοποιήθηκαν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Για παράδειγμα, η αντασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να αποκαταστήσει την απώλεια ανεξάρτητα από το εάν προκλήθηκε από πλημμύρα ή σεισμό. Αυτοί οι τύποι συμβάσεων είναι ακριβότεροι σε σύγκριση με την κάλυψη βάσει κινδύνου.

– Αναλογική κάλυψη (proportional coverage)

Μια σύμβαση αναλογικής κάλυψης είναι ένας τύπος σύμβασης που διασφαλίζει ότι η ασφαλιστική εταιρεία και η αντασφαλιστική εταιρεία εργάζονται ως εταίροι. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μια ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να καταβάλει μέρος της πριμοδότησης που της έχει εισπράξει στην αντασφαλιστική εταιρεία. Για παράδειγμα, εάν μια ασφαλιστική εταιρεία εισπράττει 100 ευρώ ως ασφάλιστρο, ίσως χρειαστεί να πληρώσει 40 ευρώ στην αντασφαλιστική εταιρεία.Σε αντάλλαγμα, η αντασφαλιστική εταιρεία υπόσχεται να καλύψει το 40% των απαιτήσεων που θα υποβληθούν στην ασφαλιστική.

Για παράδειγμα, αν η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να πληρώσει απαιτήσεις ύψους 80 ευρώ, τότε η αντασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει το 40%, δηλ. τα 32 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι η αντασφαλιστική εταιρεία πρέπει επίσης να καταβάλει μία προμήθεια στην ασφαλιστική εταιρεία. Αυτές οι δαπάνες προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα του underwriting και της πρόσκτησης των πελατών. Αυτή η προμήθεια καταβάλλεται επίσης στην ίδια αναλογία.

Με απλά λόγια, η ασφαλιστική εταιρεία και η αντασφαλιστική εταιρεία γίνονται 60% και 40% εταίροι, (στην αυτή περίπτωση) αντίστοιχα. Τα περιουσιακά στοιχεία τους δεν συγχωνεύονται, αλλά είναι υπεύθυνα για τις απαιτήσεις και τα ασφάλιστρα στο εν λόγω ποσοστό.

Μη αναλογική κάλυψη (non proportional coverage)
Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν επιθυμούν να έχουν πλήρη συνεργασία με αντασφαλιστική εταιρεία. Αντ ‘ αυτού, θέλουν απλώς να καλυφθούν σε περίπτωση καταστροφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συντάσσουν μη αναλογικές συμβάσεις κάλυψης. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, μια ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει μια μικρή αμοιβή στην αντασφαλιστική εταιρεία για να καλύψει τις ζημίες εάν υπερβεί ένα ορισμένο ποσό.

Για παράδειγμα, μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να θέλει να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων που καταβάλλονται από αυτή όταν υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα πρώτα 100 εκατομμύρια ευρώ απαιτήσεων θα καταβληθούν από την ασφαλιστική εταιρεία. Μόλις το όριο εξαντληθεί, οι απαιτήσεις που καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιωθούν από την αντασφαλιστική εταιρεία.

Και άλλοι τύποι συμβάσεων
Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τύποι αντασφαλιστικών πολιτικών εκτός από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε ορισμένους τύπους συμβάσεων, η ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η απαίτηση είναι ζωτικής σημασίας. Ενώ σε πολλούς άλλους τύπους συμβάσεων θεωρείται σημαντική η ημερομηνία της απώλειας.

Cat bonds, ILS, run off
Υπάρχουν επίσης και οι εναλλακτικές μορφές αντασφάλισης όπως είναι τα ομόλογα καταστροφών (cat bonds) και τα επενδυτικά ILS, όπως επίσης και τα run off που αποτρέπουν τις πτωχεύσεις των ασφαλιστικών και επιτρέπουν τις ομαλές αποζημιώσεις πχ με την εκχώρηση απαιτήσεων.

Ένα πολύ πετυχημένο run off έγινε πριν περίπου τρία χρόνια με την Αιγαίον Ασφαλιστική που έκλεισε υπογράφοντας συμφωνία με την εξειδικευμένη στα run off γερμανική Darag. Στην περίπτωση της Αιγαίον, κανείς ασφαλισμένος δεν έχασε τα χρήματα του.

Το συμπέρασμα είναι ότι η αντασφάλιση είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα που επιτρέπει στους ασφαλιστές να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους.

By | 2019-09-03T09:36:33+00:00 Σεπτέμβριος 3rd, 2019|Νέα|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment